Externe vertrouwenspersoon

De Mare en mijnplein zijn op zoek naar een vertrouwenspersoon. Een empathische, transparante vertrouwenspersoon die bijdraagt aan gewenste omgangsvormen op de werkvloer.
De besturen De Mare en mijnplein kunnen de hulp inroepen van de vertrouwenspersonen. In totaal hebben we de beschikking over 4 vertrouwenspersonen die functioneren als aanspreekpunt bij klachten. Ook kunnen ouders en leerkrachten zich rechtstreeks tot de vertrouwenspersonen wenden.

Kenmerken van een vertrouwenspersoon:

 • De vertrouwenspersoon is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en vervult geen andere taken voor het bevoegd gezag van De Mare en mijnplein.
 • De vertrouwenspersoon is empathisch, kan goed luisteren, vraagt door en kan grenzen aangeven.
 • De vertrouwenspersoon heeft affiniteit met sociale veiligheid in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.
 • De vertrouwenspersoon stelt zich dienstbaar op en onthoudt zich van het geven van een eigen mening.
 • De vertrouwenspersoon kiest nooit partij.
 • De vertrouwenspersoon laat klager/melder te allen tijde in zijn waarde.
 • De vertrouwenspersoon houdt zich aan de wet- en regelgeving rondom privacy en geheimhouding.

Taken van een vertrouwenspersoon:

 • De vertrouwenspersoon gaat na of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. De vertrouwenspersoon informeert de klager over instanties of instellingen die de klager behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van problemen die samenhangen met de klacht en begeleidt de klager zo nodig bij het leggen van contact.
 • De vertrouwenspersoon kan het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseren als signalen die hem bereiken daar aanleiding toe geven.
 • De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van zijn
  werkzaamheden

Wie zijn wij?

Wij zijn De Mare en mijnplein. Twee onderwijsorganisaties uit Salland. Onze collega’s dragen elke dag bij aan de toekomst van zo’n 4700 kinderen. We hebben een gezamenlijke klachtenregeling. Lees meer over De Mare en mijnplein op onze websites.

Bent u onze nieuwe vertrouwenspersoon?
Dan sluiten we een vrijwilligersovereenkomst af voor drie jaar. Deze periode kan twee keer worden verlengd.
Sollicitatie: Bent u enthousiast geworden? Stuur dan uw CV en motivatie in een door uw gekozen vorm uiterlijk 12 november 2023 naar bestuur@de-mare.org

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Marlous Siemelink, bestuurder van De Mare, door een e-mail te sturen aan bestuur@de-mare.org Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Voorafgaand aan de benoeming is er ook een gesprek met de bestuurder van De Mare. We zijn benieuwd naar u!

De Mare
Stichting openbaar basisonderwijs Salland